Lokalizacja 40-079 Katowice, ul. Gliwicka 16/32
Telefon +48 601 167 453

Zakres działalności

Kancelaria adwokat Joanny Jagiełłowicz-Bąkiewicz świadczy pomoc prawną z następujących dziedzin prawa:§ Prawo karne:

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym
 • obrona w postępowaniu sądowym
 • reprezentowanie osób i instytucji pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa, a także dochodzenie odszkodowań w toku postępowania karnego
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia

§ Prawo karne wykonawcze, w szczególności sprawy z zakresu:

 • odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności
 • udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności
 • warunkowego przedterminowego zwolnienia
 • warunkowego zawieszenia wykonania kary

§ Prawo rodzinne i opiekuńcze, w szczególności:

 • sprawy o rozwód
 • sprawy o separację
 • sprawy o unieważnienie małżeństwa
 • sprawy o alimenty (alimenty na rzecz dzieci, alimenty na rzecz małżonka na wypadek orzeczenia rozwodu, alimenty rzecz na innych członków rodziny)
 • sprawy o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami, ustroje majątkowe pomiędzy małżonkami
 • sprawy związane z pochodzeniem dziecka (ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, uznanie dziecka i unieważnienie uznania)
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej (powstanie i ustanie władzy rodzicielskiej, zakres władzy rodzicielskiej i sposób jej wykonywania, obowiązki rodziców i dzieci, pozbawienie, ograniczenie i zawieszenie władzy rodzicielskiej, powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, zarząd nad majątkiem dziecka, rodziny zastępcze)
 • sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • przysposobienie
 • opieka prawna i kuratela (w sprawach osób małoletnich i dorosłych)
 • odpowiedzialności nieletnich za czyny karalne (przestępczość nieletnich, postępowanie przed sądem rodzinnym w sprawie demoralizacji nieletnich)
 • ubezwłasnowolnienia
 • zobowiązania do leczenia odwykowego i leczenia psychiatrycznego

§ Prawo cywilne, sprawy z zakresu:

 • błędów medycznych
 • zadośćuczynień i odszkodowań

§ Prawo spadkowe, w szczególności sprawy z zakresu:

 • stwierdzenia nabycia spadku
 • dokonania działu spadku
 • przyjęcia bądź odrzucenia spadku
 • dochodzenia nieważności testamentu
 • dochodzenia zachowku