Lokalizacja 40-079 Katowice, ul. Gliwicka 16/32
Telefon +48 601 167 453

Wynagrodzenie

Ze względu na postanowienia Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeksu Etyki Adwokackiej) nie jest dopuszczalne zamieszczenie na stronie internetowej kancelarii adwokackiej oświadczenia na temat stawek wynagrodzenia i metodach ich obliczania (postanowienia § 23a ust. 3 lit. m) w zw. z § 23b ust. 1 uchwały nr 2/XVIII/98 Naczelnej Rady Adwokackiej z 10 października 1998 r. - ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Naczelnej Rady Adwokackiej nr 32/2005 z 19 listopada 2005 r.). Z tego względu, w tym miejscu można jedynie wskazać ogólne zasady przyjęte przez kancelarię przy ustalaniu wysokości honorarium.

Wynagrodzenie ustalane jest podczas spotkania z Klientem, a jego wysokość jest uzależniona między innymi od rodzaju zlecenia, stopnia jego skomplikowania, przewidywanego nakładu pracy, ilości dostarczonych przez Klienta materiałów, wartości przedmiotu sprawy.

Kancelaria stosuje elastyczną politykę rozliczeń z Klientami. Wynagrodzenie może mieć formę ryczałtową, może też być ustalone w oparciu o stawki godzinowe. W przypadku niektórych spraw (np. o odszkodowanie, zadośćuczynienie), kancelaria może umówić się z Klientem na wynagrodzenie, którego istotnym elementem będzie premia za sukces (success fee).

Honorarium ryczałtowe

Jest to określona z góry konkretna kwota wynagrodzenia, w ramach której następuje realizacja ustalonego z Klientem zlecenia w postaci np. sporządzenia opinii prawnej, pisma procesowego, projektu umowy, reprezentacji przed sądem lub urzędem w określonej sprawie. Za prowadzenie spraw sądowych Klientów indywidulanych pobierane jest najczęściej wynagrodzenie zryczałtowane.

Honorarium z premią za sukces

W szczególności w sprawach związanych z dochodzeniem wierzytelności pieniężnych i egzekwowaniem należności oraz o zapłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia - wynagrodzenie kancelarii, w zależności od poczynionych z Klientem ustaleń, może składać się z dwóch elementów:
  • wynagrodzenia podstawowego, najczęściej ryczałtowego
  • wynagrodzenia dodatkowego, tj. premii za sukces

Sama premia podlega zapłacie na rzecz kancelarii wyłącznie w przypadku uzyskania dla Klienta pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy. W systemie tym należność wyjściowa za przyjęcie sprawy do prowadzenia jest odpowiednio zredukowana.

Honorarium według stawek godzinowych

Wysokość wynagrodzenia uzależniona od ilości czasu poświęconego na rzecz Klienta oraz przyjętej stawki za jedną godzinę pracy prawnika. Ostateczna wysokość jest ustalana po realizacji zlecenia albo upływie przyjętego okresu rozliczeniowego na podstawie szczegółowego zestawienia czynności, czasu poświęconego na ich wykonanie oraz wyżej wymienionej stawki godzinowej.

Honorarium mieszane

Rozliczenia z Klientem mogą być oparte na zastosowaniu dwóch albo wszystkich metod wskazanych powyżej. Koszt ustnej porady prawnej zależy od czasu trwania porady oraz stopnia skomplikowania problemu prawnego. W przypadku zlecenia kancelarii prowadzenia sprawy przed sądem ( udzielenia pełnomocnictwa oraz zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych) wynagrodzenie za udzieloną wcześniej poradę prawną zaliczane jest na poczet honorarium ryczałtowego.


Honorarium nie obejmuje opłat sądowych, kancelaryjnych i skarbowych, a także kosztów dodatkowych np. kosztów tłumaczenia dokumentów sporządzonych w językach obcych przez tłumaczy przysięgłych, wydania urzędowych odpisów i zaświadczeń. W przypadku powierzenia prowadzenia sprawy przed sądem lub urzędem lub też dojazdem do aresztu znajdującym się poza obszarem aglomeracji katowickiej należy liczyć się z koniecznością opłacenia kosztów delegacji.

Warto wskazać także, iż w niektórych sprawach w przypadku pomyślnego zakończenia postępowania sądowego istnieje możliwość domagania się zwrotu od strony przeciwnej poniesionych kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego (całości lub części wynagrodzenia uiszczonego przez Klienta na rzecz kancelarii).

W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia honorarium na raty.

W celu uzyskania szacunkowej wyceny wynagrodzenia prosimy o kontakt telefoniczny lub złożenie zapytania za pośrednictwem wiadomości e-mail.