Lokalizacja 40-079 Katowice, ul. Gliwicka 16/32
Telefon +48 601 167 453

Porady online


Regulamin świadczenia porad online

1. Kancelaria Adwokacka w ramach świadczenia usługi ?porada on-line? udziela Klientom porad prawnych, sporządza wszelkiego rodzaju pisma procesowe, zgodnie z przedmiotowym regulaminem oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. W celu zamówienia porady prawnej lub też dokonania innej czynności określonej w pkt. 1 Regulaminu należy wypełnić znajdujący się obok formularz. Klient zobowiązany jest przedstawić precyzyjnie stan faktyczny sprawy, określić zakres zlecenia oraz w miarę możliwości załączyć posiadaną dokumentację.

3.Kancelaria zobowiązuje się dokonać wyceny w ciągu dwóch dni roboczych. Samo zamówienie porady jest nieodpłatne i nie powoduje żadnych zobowiązań.

4. Wraz z wyceną Klient otrzyma numer konta bankowego, na który w przypadku akceptacji jej warunków, zobowiązany jest uiścić uzgodnione honorarium. Jednocześnie Kancelaria określi szacowany czas wykonania zleconej usługi.

5. W przypadku zaakceptowania przez Klienta warunków współpracy i dokonania wpłaty na wskazany rachunek bankowy, pomiędzy Kancelarią a Klientem zostanie zawarta umowa o internetową usługę prawną.

6. W sytuacji gdyby upływ terminu wskazany w pkt.3 Regulaminu następował w sobotę lub w dniu ustawowo wolnym od pracy ulegnie on wydłużeniu do godz. 16:00 następnego dnia roboczego.

7. W przypadku gdyby pojawiła się konieczność dostarczenia przez Klienta dodatkowych dokumentów lub uzyskania innych niezbędnych informacji do wykonania zlecenia, Kancelaria zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu do wykonania zlecenia.

8. W przypadku przekroczenia przez Kancelarię terminu określonego w wycenie do wykonania zlecenia, Klienta może (za zwrotem honorarium) rozwiązać umowę o internetową usługę prawną, z zastrzeżeniem pkt. 7 Regulaminu.

9. Po wykonaniu zlecenia, dokument w formacie PDF zostanie wysłany na adres e-mailowy wskazany przez Klienta.

10. Na życzenie Klienta, Kancelaria wystawi Klientowi fakturę VAT. W związku z tym, Klient zobowiązany jest przekazać dane niezbędne do wystawienia dokumentu, tj. imię, nazwisko lub nazwę firmy, adres oraz numer NIP. Faktura zostanie wysłana listem poleconym na adres wskazany przez Klienta.

11. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń, Klient ma prawo złożyć reklamację w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego, która zostanie rozpatrzona przez Kancelarię w terminie 7 dniu od jej złożenia.

12. Akceptując niniejszy regulamin, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 197 roku o ochronie danych osobowych , w związku z wykonaniem przedmiotu internetowej usługi prawnej.

13. Wszelkie informacje przekazane przez Klienta objęte są tajemnicą adwokacką.

14. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Zamów poradę online


W celu zamówienia porady prawnej prosimy o wypełnienie formularza obok. Samo zamówienie porady jest nieodpłatne i nie powoduje żadnych zobowiązań. Wycenę otrzymacie Państwo w ciągu 2 dni roboczych.